Expedient de regulació d’ocupació temporal (ERTE)

0
175

Què és un ERTE?
És un expedient de regulació d’ocupació temporal, regulat a l’article 47 de l’Estatut dels treballadors i treballadores (ET).

Què vol dir això?
Un ERTE comporta la suspensió temporal del contracte de treball (independentment del nombre de treballadors o plantilla de l’empresa, a diferència dels ERES).

Quines són aquestes causes per poder articular un ERTE?
Econòmiques, productives, organitzatives i tecnològiques.
La figura de l’ERTE per causes de força major, és un procediment extraordinari d’aplicació molt més ràpida i ocasionat per mesures no imputables al dia a dia de les relacions mercantils (incendi, hecatombes de la natura o obligació governamental davant epidèmies com és el cas actual pels sectors obligats al tancament).
En aquest cas no es té en compte el nombre de treballadors de l’empresa i se sol·licita davant del departament de Treball de la Generalitat.

Quin és el procediment per poder posar en marxa aquest ERTE?
Hi ha un procediment d’inici de la mateixa d’obligat compliment per a instar – i requereix la resolució administrativa favorable de l’administració. A partir de la mateixa, el treballador es troba amb el seu contracte suspès i en situació temporal d’atur.

IMPORTANT: abans de posar en marxa un ERTE, cal que l’empresa articuli mesures intermèdies, doncs l’ERTE ha de ser l’última opció.

Quines són aquestes mesures intermèdies?
Distribució irregular de la jornada, borsa d’hores (article 32 de l’ET), així com la distribució de vacances que poden permetre fins a 20-21 dies naturals de flexibilitat.

Quins drets tinc com a treballador/a davant d’aquesta situació?
Les persones afectades per un ERTO continuen vinculades a l’empresa, però no cobren la mensualitat i no generen dret a pagues extra ni vacances durant el temps que romanen fora del seu lloc de treball. Tampoc no rebran cap indemnització, a diferència de treballadors afectats per un ERO o un acomiadament col·lectiu.

Es passa a una situació de desocupació, i per tant, es cobrarà l’atur que li correspongui durant el temps estipulat. Cal tenir en compte que la prestació per atur sempre és inferior al sou, de manera que en els dies que duri el confinament, els ingressos dels afectats seran en tots els casos menors, si no és que l’empresa pacta pagar-los la diferència per evitar que perdin poder adquisitiu. Però aquesta circumstància és totalment voluntària per part de l’empresa.

En cas d’al·legar causes econòmiques, productives, organitzatives i tecnològiques, en aquests casos, s’haurà de realitzar un període de negociacions d’un mínim de quinze dies.

Però en els ERTE que s’iniciïn a conseqüència de l’epidèmia de coronavirus hi ha una peculiaritat: es fonamenten en motius de força major, en aquest cas, pel contagi massiu per coronavirus, que recull l’article 31 i següents de l’RD 1483/2012 de 29 d’octubre. En aquests procediments no cal desenvolupar el període de consultes. No obstant això, és molt important que: l’existència de força major ha de ser constatada per l’autoritat laboral.

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here